Beheerst beloningsbeleid

Independer heeft een beheerst beloningsbeleid opgesteld, waardoor gewaarborgd is dat klanten zorgvuldig behandeld worden en medewerkers zich niet laten leiden door financiële prikkels.

Welke beloningscomponenten hanteert Independer?

Vast salaris

Independer kiest voor een beloning op maat, afgestemd op de individuele medewerker, omdat elke medewerker zijn eigen specifieke wensen en kwaliteiten heeft. Bovendien blijft zo de mogelijkheid behouden om medewerkers die bovenmatig presteren, zich sneller ontwikkelen en extra inzetten qua beloning sneller te laten doorgroeien. Independer kent daarom geen vast functiehuis met strakke functieschalen en daaraan gekoppelde salarissen.

Bij het bepalen van de beloning wordt naast de persoonlijke kwaliteiten en bijdrage aan de organisatie ook rekening gehouden met leeftijd, ervaring, opleiding en dergelijke. Independer streeft ernaar de beloning zoveel mogelijk af te stemmen op de markt.

Independer kent geen gegarandeerde (jaarlijkse) prijscompensatie. In plaats daarvan is de beloning een onderwerp bij het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Jaarlijks wordt door de Algemeen directeur in overeenstemming met het Management Team een verhogingspercentage vastgesteld dat als richtlijn geldt. Iedere manager moet jaarlijks voor zijn medewerkers een inschatting maken of er sprake zal zijn van een loonsverhoging en zo ja wat de stijging naar verwachting zal zijn. Percentages die afwijken van het standaard vastgestelde percentage worden door de manager schriftelijk onderbouwd. Dit afdelingsbudget wordt vervolgens ter goedkeuring door de manager voorgelegd aan de personeelsadviseur en de algemeen directeur. De individuele verhogingsvoorstellen maken naast de andere personeelskosten onderdeel uit van het jaarlijkse budgetteringsproces, waarbij de (personeels)kostenstijgingen per afdeling door het Management Team worden besproken en bediscussieerd waarna het uiteindelijke totale personeelsbudget ter finale besluitvorming aan de statutaire directie worden voorgelegd. 

Wijzigingen binnen het vastgestelde afdelingsbudget, vallen onder de verantwoordelijkheid van de manager, mits het afdelingsbudget niet overschreden wordt. De wijzigingen worden besproken met Personeelszaken. Wanneer een leidinggevende een extra verhoging wil toekennen, of het afdelingsbudget wil overschrijden, wordt dit vooraf goedgekeurd door de Algemeen directeur en Personeelsadviseur. Alle wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd. Het totale vastgestelde personeelsbudget mag niet worden overschreden. Voor overschrijdingen van het totale personeelsbudget en niet gebudgetteerde individuele verhogingen van meer dan 5.000,- bruto per jaar is goedkeuring van de statutaire directie nodig. 

Vakantiegeld

Over het vaste salaris wordt 8% vakantietoeslag opgebouwd. Deze toeslag wordt opgebouwd over het daadwerkelijk uitgekeerde salaris in de periode van 1 juni t/m 31 mei, en wordt in de maand mei naar rato van het aantal maanden in dienst uitbetaald.

Variabele beloning

Algemene bonus

Alle medewerkers van Independer kunnen in aanmerking komen voor een bonus. Per individu wordt vanaf het tweede contract aangeven wat het maximale percentage van het jaarloon is, dat men eventueel als contractuele bonus kan ontvangen. Dit percentage ligt tussen de 10% en 20%, afhankelijk van de functie van de medewerker. Het toekennen van een bonus en de hoogte daarvan is een discretionaire bevoegdheid van de statutaire directie en is afhankelijk van het behalen van het gebudgetteerde boekhoudkundig resultaat in het afgelopen jaar. De hoogte van het uitkeringspercentage is afhankelijk van de mate waarin het gebudgetteerde lange termijn resultaat (op basis van waardecreatie) wordt overtroffen.

Of en in welke mate de bonus uitbetaald wordt, is afhankelijk van de mate waarin de algemene/financiële doelstellingen worden behaald. Deze doelstellingen zijn vooraf voor het betreffende jaar vastgesteld door het managementteam en goedgekeurd door de RvC en naar alle medewerkers gecommuniceerd in de maandbijeenkomst. Uitgangspunt is dat 25-50% van de maximale bonus wordt uitgekeerd als de doelstellingen zijn behaald. Als de doelstellingen ruimschoots worden gehaald, kan dit uitkeringspercentage oplopen tot 100% van de contractuele bonus.

Op dit uitkeringspercentage kan vervolgens nog een correctie worden toegepast op basis van persoonlijk functioneren. Bij slecht functioneren kan dit leiden tot een verlaging van het uitkeringspercentage en bij uitzonderlijk functioneren tot een verhoging. De manager stelt, in overleg met de Personeelsadviseur en de Algemeen Directeur deze individuele afwijkingen voor aan de statutaire directie. Als de financiële doelstellingen niet zijn gehaald, of als persoonlijk disfunctioneren of te weinig inzet daar aanleiding toe geven, wordt er in principe geen algemene bonus uitgekeerd. De bonus wordt vastgesteld door de statutaire directie zodra de resultaten over het betreffende boekjaar zijn vastgesteld en wordt normaliter in januari uitgekeerd.De bonusafspraken van de statutaire directie zijn in lijn gebracht met de eisen vanuit De Nederlandse Bank en de bonus wordt bepaald door de RvC.

De statutaire directie heeft met de discretionaire bevoegdheid de mogelijkheid om af te wijken van de maximale bonuspercentages. De variabele beloning kan nooit meer bedragen dan 100% van het vaste jaarsalaris.

Aanbrengbonus

Bij Independer kunnen medewerkers die vanuit hun persoonlijke omgeving een nieuwe collega aandragen voor een vacature een bonus krijgen. Als de nieuwe collega de proeftijd met succes doorloopt, krijgt de medewerker een aanbrengbonus van 500 euro bruto. Deze bonus wordt bij de eerstvolgende salarisbetaling uitgekeerd. Als Independer of de nieuwe medewerker besluit de proeftijd niet af te maken, keert Independer geen bonus uit. De aanbrengbonus komt bovenop de algemene bonus.

Overige secundaire voorwaarden

Reiskostenvergoeding en lease

OV

Voor het reizen met openbaar vervoer worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed op basis van 2e klas-tarief. In de proeftijd en de eerste weken erna dient de medewerker een declaratieformulier met kopie van de vervoersbewijzen in te leveren bij de personeelsadministratie. Als een nieuwe medewerker de proeftijd heeft doorlopen, wordt samen met Personeelszaken een passend product aangeschaft worden via de site van de NS.

Eigen auto

Voor het reizen met eigen auto heeft de overheid bepaald dat Independer per kilometer een vaste onbelaste vergoeding mag verstrekken, waarvan de hoogte jaarlijks wordt aangepast. Deze regeling geldt voor medewerkers die gedurende een jaar minimaal 70% van het aantal volle weken dat hij/zij werkt naar kantoor reist met de eigen auto. Een volle week is een week waarin een medewerker de dagen heeft gewerkt waarop hij normaal gesproken werkt. Als de medewerker in deeltijd werkt, wordt de reiskostenvergoeding naar evenredigheid toegepast. De afstand tussen huis en werk dient minimaal 10km te zijn.

Het aantal woon/werkkilometers wordt bepaald aan de hand van de routeplanner van ANWB op basis van de kortste route. De Belastingdienst bepaalt dat er uitgegaan moet worden van de kortste route, zij houden daar rekening mee in hun berekening van de maximale onbelaste kilometervergoeding.

De maximale vergoeding voor het woon- werkverkeer bedraagt 237 euro per maand.

Wanneer iemand gaat verhuizen, wordt de vergoeding aangepast aan het aantal kilometers dat men na verhuizing van kantoor vandaan woont.

Zakelijk verkeer met eigen auto

Voor het gebruik van de privé auto voor zakelijke doeleinden, geldt een kilometervergoeding gelijk aan de jaarlijks door de Belastingdienst bepaalde maximale onbelaste kilometervergoeding. Hiertoe dient een declaratie met specificatie te worden ingeleverd, die is goedgekeurd door de leidinggevende.

Lease auto

Afhankelijk van de functie die de medewerker bekleedt, kan een leaseauto onderdeel uitmaken van de arbeidsvoorwaarden. Dit is ter beoordeling van de directie. De specifieke voorwaarden kunnen per functie verschillen en worden opgenomen in de Leaseautoregeling. Medewerkers die niet beschikken over een leaseauto komen in aanmerking voor reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

Lunch- en maaltijdvergoeding

Bij Independer kan je gratis eten en drinken pakken. Om deze regeling mogelijk te maken heeft de fiscus een verplichting opgelegd in de vorm van een bijtelling. Dit wordt ieder jaar aangepast naar de op dat moment door de fiscus vastgestelde bedragen. Deze bijtelling is alleen voor de belasting loonheffingen en premies werknemersverzekeringen en zal dan ook fictief bij het brutosalaris worden opgeteld. Bij een parttime dienstverband is dit naar rato.

Indien een medewerker geen gebruik wenst te maken van de lunchvoorziening bij Independer kan hij dat schriftelijk aangeven bij Personeelszaken. Dit wordt vastgelegd in het personeelsdossier.

Voor diegene die verschoven werktijden hebben in opdracht van Independer, waarbij de eindtijd na 19.00 uur ligt, wordt een warme maaltijd vergoed. De vergoeding bedraagt maximaal 5 euro netto, waarbij de medewerker of de afdeling voor de maaltijd zorgt, en dit met de originele bon kan declareren. Als de medewerker structureel meer dan één keer per week van deze regeling gebruik maakt, zijn de maaltijden door de fiscus niet geheel vrijgesteld van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Het bedrag waarover loonheffing en premies moet worden betaald, staat als bijtelling op de salarisstrook vermeld.

Korting op verzekeringen

Als een medewerker via Independer een product voor eigen gebruik afsluit, hoeft Independer daar niet aan te verdienen. Daarom heeft de medewerker in een aantal gevallen recht op korting. De polis kan in sommige gevallen opgemaakt worden zonder provisie, of met een ingebouwde korting. De korting verschilt per productgroep en is niet voor ieder product van toepassing.

Telefonie

Afhankelijk van de functie die de medewerker bekleedt, kan een mobiele telefoon onderdeel uitmaken van de arbeidsvoorwaarden. Dit is ter beoordeling van de manager.

Overwerkvergoeding

Onder overwerk wordt verstaan arbeid die in opdracht van de werkgever wordt verricht boven de overeengekomen arbeidsduur en die valt buiten werktijden die tussen werkgever en medewerker zijn vastgelegd. Directie en leden van het managementteam hebben geen recht op overwerkvergoeding Overige leidinggevenden, staf en medewerkers in ondersteunende functies kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van het overwerk mits de manager daar vooraf toestemming voor gegeven heeft.

Voor (niet-leidinggevende) operationele medewerkers geldt voor overwerk een toeslag die maandelijks, tezamen met de vergoeding voor de overwerkuren, wordt betaald in de daaropvolgende maand.

Als vrijwillig buiten de reguliere werktijden wordt gewerkt, zal geen overwerkvergoeding toegekend worden. Van bovenstaande regeling kan door de manager ten gunste van de medewerker afgeweken worden. In overleg met de leidinggevende kan het overwerk tevens gecompenseerd worden met vrije tijd, waarbij het aantal gewerkte uren, met eventuele toeslag, op een ander moment opgenomen kan worden.

Pensioenpremies

Independer vergoedt tot op heden 100% van de pensioenspremies. Voor details wordt verwezen naar de pensioenregeling. De werkgeversbijdrage zal te allen tijde tenminste 50% zijn.

WGA-gat / WIA-excedent verzekering

Deze verzekering is afgesloten door Independer en de premie wordt ook volledig betaald door Independer.

Individuele wijzigingen in secundaire arbeidsvoorwaarden

Tussentijdse individuele wijzigingen in secundaire arbeidsvoorwaarden worden vooraf door de manager besproken met Personeelszaken. In geval van wijziging in bonuspercentage, leaseauto en/of onkostenvergoeding, is goedkeuring van de Algemeen directeur nodig. Wijzigingen met een waarde van meer dan 5000 euro worden goed gekeurd door de statutaire directie. Alle wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd.

Vaststelling beloningspakket individuele medewerker

Tijdens het jaarlijkse budgetteringsproces wordt door de managers een inschatting gemaakt van nieuwe vacatures in het komende jaar, inclusief inschatting van het salaris. Dit is een onderdeel van het vastgestelde en door de statutaire directie goedgekeurde personeelsbudget.

Nieuwe medewerkers die vallen binnen het vastgestelde afdelingsbudget ontvangen conform budget een aanbod van de manager, dat vooraf door Personeelszaken gecontroleerd wordt. Bij afwijkingen waarbij het afdelingsbudget wordt overschreden is goedkeuring van de Algemeen directeur nodig.

Bij het aanbod aan een nieuwe medewerker wordt rekening gehouden met leeftijd, ervaring, opleiding en dergelijke. Secundaire arbeidsvoorwaarden worden aangeboden in lijn met de functie van de nieuwe medewerker.

Afwijkingen op het beloningsbeleid

Eventuele afwijkingen op het beloningsbeleid die een waarde vertegenwoordigen van meer dan 500,- worden schriftelijk gemotiveerd en vastgelegd in het personeelsdossier. In deze schriftelijke motivatie wordt aangegeven op welke wijze is geborgd dat de afwijking van het beloningsbeleid niet leidt tot zogenoemde perverse prikkels.

Voorkomen van onzorgvuldige klantbehandeling (risicobeheersing)

Individuele medewerkers van Independer hebben geen financiële prikkel om de klant een product te verkopen dat niet in het belang van die klant is en ontvangen geen vergoeding per afgesloten product Dit is in lijn met de bedrijfscultuur die is vastgelegd in onze vier kernwaarden: idealistisch, weldoordacht, gedreven en invoelend. 

Vanaf de oprichting van Independer in 1999 staan klantbelang en idealisme voor Independer hoog in het vaandel aangezien Independer is opgericht met als doel de financiële markt transparanter te maken en consumenten te helpen bij het vinden van goede oplossingen. Met de groei van de organisatie zijn in 2010 de impliciete kernwaarden met het gehele personeel expliciet gemaakt en vastgelegd (idealistisch, klantgericht, eerlijk, ondernemend en commercieel). In 2012 zijn de kernwaarden opnieuw doorleefd tijdens verschillende medewerkersessies in verband met heroriëntatie op de doelgroep wat heeft geleid tot de huidige kernwaarden: invoelend, idealistisch, weldoordacht en gedreven. Deze kernwaarden spelen ook een rol in de personeelselectie waardoor er geen ruimte is binnen Independer voor medewerkers die zuiver financieel gedreven zijn. Daarnaast heeft Independer een Raad van Toezicht (RvT) ingesteld onder leiding van Arthur Docters van Leeuwen met als doelstelling het borgen van de objectiviteit van Independer en het centraal stellen van het klantbelang bij alle activiteiten die Independer en haar medewerkers ontplooien. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om informatie op te vragen en specifieke onderwerpen op de agenda van de RvT te zetten en met de Directie te bespreken. Als dit niet tot de gewenste uitkomsten leidt heeft de RvT de mogelijkheid om de Directie aanwijzingen te geven, mochten deze aanwijzingen niet worden opgevolgd dan heeft de RvT de mogelijkheid om het ontslag van het bestuur aan te vragen bij de RvC.

De intentie van de wetgever is om te borgen dat medewerkers in hun handelen het lange termijn belang van de organisatie en de klant voorop stellen en niet hun persoonlijke belangen laten prevaleren. Independer is van mening dat met haar governance model (Raad van Toezicht), haar sturingsmodel (onder meer sturing op waardecreatie en Net Promotor Score, waarbij we de klanttevredenheid meten), haar cultuur (verankerd in de kernwaarden) en de risk alignment van de remuneratie van de statutaire directie het organisatie en klantbelang voldoende geborgd is. 

De bovenstaande beheersing in ogenschouw nemende en rekening houdend met de kernwaarden van Independer zijn wij van mening dat Independer voldoet aan het Beheerst beloningsbeleid zoals voorgeschreven door de AFM.

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.