Beheerst beloningsbeleid

Independer heeft een beheerst beloningsbeleid opgesteld, waardoor gewaarborgd is dat klanten zorgvuldig behandeld worden en medewerkers zich niet laten leiden door financiële prikkels.

Welke beloningscomponenten hanteert Independer?

Vast salaris

Binnen Independer heeft elke functie, op een enkele uitzondering na, een eigen salarisrange, welke middels een externe benchmark vastgesteld. Dit zorgt voor een transparant en eerlijk beloningsbeleid. Bij het bepalen van de beloning houden we rekening met persoonlijke kwaliteiten, leeftijd, ervaring, opleiding, bijdrage aan de organisatie en andere relevante variabelen. Op basis daarvan stromen nieuwe collega’s in, in de salarisrange die bij de desbetreffende functie hoort. 

Independer streeft ernaar de beloning zoveel mogelijk af te stemmen op de markt.Daarom worden de salarissen en de salarisschalen jaarlijks met de CBS prijsindexatie verhoogd. Hiernaast stelt het Management Team de jaarlijkse gemiddelde verhogingspercentages vast op basis van het beschikbare budget. De individuele verhogingspercentages worden bepaald tijdens de jaarlijkse waarderingsronde. De waarderingsronde beloont de mate van ontwikkeling van de werknemer. De leidinggevende bepaalt de categorie waarin de collega wordt ingedeeld, 1, 2 of 3. Bij medewerkers in categorie 1 is het individuele verhogingspercentage lager dan het gemiddelde en bij medewerkers in categorie 3 juist hoger. Hierbij is altijd een 4-ogen principe van toepassing: het managementteam en HR kijken of de indeling overal op dezelfde manier gebeurt en of het totale budget niet wordt overschreden. Naast de mate van ontwikkeling speelt ook de positie in de salarisrange voor de functie een rol. Als een collega onderin de salarisrange zit is het verhogingspercentage hoger dan als iemand bovenin de range zit. In absolute bedragen wordt de verhoging dan gelijker. Dat is wel zo eerlijk, omdat het verschil tussen hogere en lagere salarissen alleen maar groter wordt op het moment dat er een gelijk percentage zou worden toegepast. 

Vakantiegeld

Over het vaste salaris wordt 8% vakantietoeslag opgebouwd. Deze toeslag wordt opgebouwd over het daadwerkelijk uitgekeerde salaris in de periode van 1 juni t/m 31 mei, en wordt in de maand mei naar rato van het aantal maanden in dienst uitbetaald.

Variabele beloning

Algemene bonus

Alle medewerkers van Independer kunnen in aanmerking komen voor een bonus. Per individu wordt vanaf het tweede contract aangeven wat het maximale percentage van het jaarloon is, dat men eventueel als contractuele bonus kan ontvangen. Dit percentage ligt tussen de 10% en 20%, afhankelijk van de functie van de medewerker. Het toekennen van een bonus en de hoogte daarvan is een discretionaire bevoegdheid van de statutaire directie en is afhankelijk van het behalen van de financiële en niet-financiële doelstellingen van het afgelopen jaar en geldt voor de gehele organisatie. Er is geen individuele bonus gekoppeld aan persoonlijke (verkoop)targets of performance. De niet-financiële doelstellingen wegen hierbij altijd voor tenminste 50%. Dit is overeenkomstig de hiervoor geldende wet- en regelgeving.  


De te behalen organisatiedoelstellingen zijn vooraf voor het betreffende jaar vastgesteld door het managementteam en naar alle medewerkers gecommuniceerd in de maandbijeenkomst. Uitgangspunt is dat 25-50% van de maximale bonus wordt uitgekeerd als de doelstellingen zijn behaald. Als de doelstellingen ruimschoots worden gehaald, kan dit uitkeringspercentage oplopen tot 100% van de contractuele bonus. 

Op dit uitkeringspercentage kan vervolgens nog een correctie worden toegepast op basis van persoonlijk functioneren. Bij slecht functioneren of een langdurig of frequent verzuim kan dit leiden tot een verlaging van het uitkeringspercentage en bij uitzonderlijk functioneren tot een verhoging. Een verhoging heeft echter nooit tot gevolg dat meer dan 20% van het vaste jaarsalaris wordt uitgekeerd. De manager stelt, in overleg met HR en de Algemeen Directeur deze individuele afwijkingen voor aan de statutaire directie. Als de doelstellingen niet zijn gehaald, of als persoonlijk disfunctioneren, verzuim of te weinig inzet daar aanleiding toe geven, wordt er in principe geen algemene bonus uitgekeerd. 

De bonus wordt vastgesteld door de statutaire directie zodra de resultaten over het betreffende boekjaar zijn vastgesteld en wordt normaliter in januari of februari uitgekeerd. De bonusafspraken van de statutaire directie voldoen aan dezelfde (wettelijke) criteria. Het enige verschil is dat het besluit om deze bonus geheel of gedeeltelijk toe kennen, door de directie van DPG media genomen wordt.

Aanbrengbonus

Bij Independer kunnen medewerkers die vanuit hun persoonlijke omgeving een nieuwe collega aandragen voor een vacature een bonus krijgen. Als de nieuwe collega de proeftijd met succes doorloopt, krijgt de medewerker een aanbrengbonus van 500 euro bruto. Deze bonus wordt bij de eerstvolgende salarisbetaling uitgekeerd. Als Independer of de nieuwe medewerker besluit de proeftijd niet af te maken, keert Independer geen bonus uit. De aanbrengbonus komt bovenop de algemene bonus, maar het totaal wordt nooit meer dan 20% van het vaste salaris.

Overige secundaire voorwaarden

Reiskostenvergoeding en lease

OV

Voor het reizen met openbaar vervoer worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed op basis van 2e klas-tarief. In de proeftijd dient de medewerker een declaratieformulier met kopie van de vervoersbewijzen in te leveren bij de salarisadministratie. Als een nieuwe medewerker de proeftijd heeft doorlopen, wordt samen met HR een passend product aangeschaft worden via de site van de NS.

Eigen auto

Voor het reizen met eigen auto heeft de overheid bepaald dat Independer een vaste, onbelaste kilometervergoeding mag uitkeren. De hoogte daarvan wordt jaarlijks aangepast.Een volle week is een week waarin een medewerker de dagen heeft gewerkt waarop hij normaal gesproken werkt. Als de medewerker in deeltijd werkt, dient hij/zij de regeling naar evenredigheid toe te passen. De afstand tussen huis en werk dient minimaal 10 km te zijn.


Met de routeplanner van Google Maps stellen we het aantal woon/werkkilometers van tevoren vast. Op basis van je huisnummer, postcode en de snelste route. De Belastingdienst hanteert de kortste route in hun berekening van de maximale onbelaste kilometervergoeding. De maximale vergoeding voor het woon- werkverkeer bedraagt 237 euro per maand, bij een fulltime werkweek.

Wanneer iemand gaat verhuizen, wordt de vergoeding aangepast aan het aantal kilometers dat men na verhuizing van kantoor vandaan woont.


Zakelijk verkeer met eigen auto

Voor het gebruik van de privé auto voor zakelijke doeleinden, geldt een kilometervergoeding gelijk aan de jaarlijks door de Belastingdienst bepaalde maximale onbelaste kilometervergoeding. Hiertoe dient een declaratie met specificatie te worden ingeleverd, die is goedgekeurd door de leidinggevende.

Lease auto

Afhankelijk van de functie die de medewerker bekleedt, kan een leaseauto onderdeel uitmaken van de arbeidsvoorwaarden. Dit is ter beoordeling van de directie. De specifieke voorwaarden kunnen per functie verschillen en worden opgenomen in de Leaseautoregeling. Medewerkers die beschikken over een leaseauto komen niet in aanmerking voor reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en kunnen ook geen kilometervergoeding voor zakelijke verkeer declareren.

Lunch- en maaltijdvergoeding

Bij Independer kan je (bijna) gratis eten en drinken pakken. Om deze regeling mogelijk te maken heeft de fiscus een verplichting opgelegd in de vorm van een bijtelling. Dit wordt ieder jaar aangepast naar de op dat moment door de fiscus vastgestelde bedragen. Deze bijtelling is alleen voor de belasting loonheffingen en premies werknemersverzekeringen en zal dan ook fictief bij het brutosalaris worden opgeteld. Bij een parttime dienstverband is dit naar rato.

Indien een medewerker geen gebruik wil maken van de lunchvoorziening bij Independer kan hij dat schriftelijk aangeven bij HR. Dit wordt vastgelegd in het personeelsdossier.

Alle medewerkers die bij Independer op kantoor werken en daardoor niet de mogelijkheid hebben om tussen 17:00 en 20:00 thuis te eten, kunnen gratis (en belastingvrij) een avondmaaltijd eten. We hebben een eigen kok in dienst die heerlijke verse maaltijden bereidt. De overige medewerkers kunnen ook gebruikmaken van deze voorwaarde. Hiervoor wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht.


Korting op verzekeringen

Als een medewerker via Independer een product voor eigen gebruik afsluit, hoeft Independer daar niet aan te verdienen. Daarom heeft de medewerker in een aantal gevallen recht op korting. De polis kan in sommige gevallen opgemaakt worden zonder provisie, of met een ingebouwde korting. De korting verschilt per productgroep en is niet voor ieder product van toepassing.

Telefonie

Afhankelijk van de functie die de medewerker bekleedt, kan een mobiele telefoon onderdeel uitmaken van de arbeidsvoorwaarden. Dit is ter beoordeling van de manager.

Overwerkvergoeding

Onder overwerk wordt verstaan arbeid die in opdracht van de werkgever wordt verricht boven de overeengekomen arbeidsduur en die valt buiten werktijden die tussen werkgever en medewerker zijn vastgelegd. Directie en leden van het managementteam hebben geen recht op overwerkvergoeding Overige leidinggevenden, staf en medewerkers in ondersteunende functies kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van het overwerk mits de manager daar vooraf toestemming voor gegeven heeft.

Voor (niet-leidinggevende) operationele medewerkers geldt voor overwerk een toeslag die maandelijks, tezamen met de vergoeding voor de overwerkuren, wordt betaald in de daaropvolgende maand.

Als vrijwillig buiten de reguliere werktijden wordt gewerkt, zal geen overwerkvergoeding toegekend worden. Van bovenstaande regeling kan door de manager ten gunste van de medewerker afgeweken worden. In overleg met de leidinggevende kan het overwerk tevens gecompenseerd worden met vrije tijd, waarbij het aantal gewerkte uren, met eventuele toeslag, op een ander moment opgenomen kan worden.


Pensioenpremies

Independer betaalt tot op heden de pensioenpremies die Independer met de pensioenverstrekker heeft afgesproken. Independer kent op dit moment geen verplichte werknemersbijdrage. Mocht er in de toekomst toch een werknemersbijdrage gevraagd worden, zal deze nooit meer bedragen dan de helft van de premies die zijn afgesproken met de pensioenverstrekker.

WGA-gat / WIA-excedent verzekering

Deze verzekering is afgesloten door Independer en de premie wordt ook volledig betaald door Independer.

Individuele wijzigingen in secundaire arbeidsvoorwaarden

Tussentijdse individuele wijzigingen in secundaire arbeidsvoorwaarden worden vooraf door de manager besproken met HR. In geval van wijziging in bonuspercentage, leaseauto en/of onkostenvergoeding, is goedkeuring van de Algemeen directeur nodig. Wijzigingen met een waarde van meer dan 5000 euro worden goedgekeurd door de statutaire directie. Alle wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd.

Vaststelling beloningspakket individuele medewerker

Tijdens het jaarlijkse budgetteringsproces wordt door de managers een inschatting gemaakt van nieuwe vacatures in het komende jaar, inclusief inschatting van het salaris. Dit is een onderdeel van het vastgestelde en door de statutaire directie goedgekeurde personeelsbudget.

Nieuwe medewerkers die vallen binnen het vastgestelde afdelingsbudget ontvangen conform budget een aanbod van de manager, dat vooraf door Personeelszaken gecontroleerd wordt. Bij afwijkingen waarbij het afdelingsbudget wordt overschreden is goedkeuring van de Algemeen directeur nodig.

Bij het aanbod aan een nieuwe medewerker wordt rekening gehouden met leeftijd, ervaring, opleiding en dergelijke. Secundaire arbeidsvoorwaarden worden aangeboden in lijn met de functie van de nieuwe medewerker.


Afwijkingen op het beloningsbeleid

Eventuele afwijkingen op het beloningsbeleid die een waarde vertegenwoordigen van meer dan 500 euro worden schriftelijk gemotiveerd en vastgelegd in het personeelsdossier. In deze schriftelijke motivatie wordt aangegeven op welke wijze is geborgd dat de afwijking van het beloningsbeleid niet leidt tot zogenoemde perverse prikkels.

Voorkomen van onzorgvuldige klantbehandeling (risicobeheersing)

Individuele medewerkers van Independer hebben geen financiële prikkel om de klant een product te verkopen dat niet in het belang van die klant is en ontvangen geen vergoeding per afgesloten product. Dit is in lijn met de bedrijfscultuur die is vastgelegd in onze drie cultuurstenen: eigenzinnig harmonieus, vrijheid en durf te doen. 


Vanaf de oprichting van Independer in 1999 staan klantbelang en idealisme voor Independer hoog in het vaandel aangezien Independer is opgericht met als doel de financiële markt transparanter te maken en consumenten te helpen bij het vinden van goede oplossingen. Dit gedachtegoed speelt nog steeds een grote rol in de personeelsselectie waardoor er geen ruimte is binnen Independer voor medewerkers die zuiver financieel gedreven zijn. 

De intentie van de wetgever is te borgen dat medewerkers in hun handelen het langetermijnbelang van de organisatie en de klant voorop stellen en niet hun persoonlijke belangen laten prevaleren. Independer is van mening dat met haar governance model, haar sturingsmodel (onder meer sturing op klanttevredenheid), haar cultuur (verankerd in de cultuurstenen) en de afwezigheid van individuele verkoopbeloning, het klantbelang en daarmee ook het langetermijnorganisatiebelang, voldoende geborgd is.


Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Kies je voor weigeren, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie, ook over je instellingen aanpassen, vind je in ons cookiebeleid.