Over ons

Wie is Checkuwhypotheekadviseur.nl?
Checkuwhypotheekadviseur.nl is een initiatief van Independer. Hypotheekadviseurs kunnen klanten verwijzen naar www.checkuwhypotheekadviseur.nl om hun dienstverlening te controleren en te beoordelen.
 
Op www.checkuwhypotheekadviseur.nl vind je een online vragenlijst, bedoeld voor consumenten die advies hebben gekregen over een hypotheek. Na het invullen van de vragenlijst ontvang je gratis een persoonlijk adviesrapport inclusief een rapportcijfer. Aan de hand van de resultaten zie je direct of de hypotheekadviseur tijdens het adviesproces alle relevante onderdelen met je heeft besproken. De vragenlijst is gebaseerd op een systematiek die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ontwikkeld.
 
Ook kun je op www.checkuwhypotheekadviseur.nl een beoordeling insturen over je hypotheekadviseur. Alle beoordelingen en metingen tezamen vormen een rapportcijfer voor het kantoor, dat later gepubliceerd zal worden op de website van Independer. Zo worden andere potentiële huizenkopers geholpen om een betere keuze te kunnen maken voor een hypotheekadviseur.
 
De dienstverlening van Checkuwhypotheekadviseur.nl aan de consument is gratis. Gegevens en ervaringen worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van advies te toetsen en zullen dus niet worden gebruikt om (commerciële) aanbiedingen te doen.

 

Over Independer
Independer (Independer.nl N.V.) is gevestigd aan de Snelliuslaan 10, 1222 TE Hilversum. Independer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34117387 en staat als adviseur en bemiddelaar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) onder vergunningsnummer 12012777.
 
Privacy statement
Als financieel dienstverlener is Independer ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Independer houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
 
Wanneer je een beoordeling invult wordt je e-mail adres gebruikt ter bevestiging van je beoordeling. Bij het invullen van de vragenlijst op www.checkuwhypotheekadviseur.nl zijn je gegevens nodig om de test uit te voeren en om je de uitslag van de test toe te sturen.
Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is Independer aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is Independer N.V., gevestigd aan de Snelliuslaan 10, 1222 TE Hilversum.
 
Beveiliging
Independer treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.
 
Inzage en correctie
Gebruikers van www.checkuwhypotheekadviseur.nl hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en waar nodig te laten corrigeren. Je verzoek tot inzage of correctie kun je richten aan: Independer, Snelliuslaan 10, 1222 TE Hilversum, ter attentie van Juridische Zaken. Of via e-mail: juridischezaken@independer.nl. Stuur hierbij een kopie van je geldige legitimatiebewijs mee.
 
Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je je richten tot: Independer, Snelliuslaan 10, 1222 TE Hilversum, ter attentie van de Juridische Zaken. Of via e-mail: juridischezaken@independer.nl.
 
Wijzigingen
Independer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Independer.
 
Disclaimer

Op de inhoud en het gebruik van www.checkuwhypotheekadviseur.nl is deze disclaimer van toepassing. Independer behoudt zich te allen tijde het recht voor de website, de informatie daarop alsmede deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van de website aanvaardt u deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan.
 
Checkuwhypotheekadviseur.nl is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Independer N.V. Op deze website biedt Independer consumenten de mogelijkheid om een beoordeling in te sturen over hun hypotheekadviseur en om hun hypotheekadviseur te controleren door middel van een vragenlijst. De vragenlijst is door Independer met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld en gebaseerd op een methodiek van de AFM. Ondanks de zorgvuldigheid die hierbij is betracht, kan Independer geen garanties geven over de juistheid en volledigheid van het verschafte adviesrapport. Het persoonlijke adviesrapport geeft geen oordeel over de vraag of aan jou het juiste hypotheekproduct bij de juiste aanbieder is geadviseerd. Eventuele acties die je op basis van dit adviesrapport neemt, komen dan ook volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Independer aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.
 
De inhoud van deze website, waaronder bijvoorbeeld begrepen: teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij of geplaatst met toestemming ten gunste van Independer en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan (een gedeelte van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Independer.

Naar boven
U kunt deze pagina:

Kunt u geen PDF's bekijken?
Download Acrobat Reader