Uitleg berekeningsmethodiek Woekerpolischeck


Waarom is overstappen vaak voordelig?

De woekerpolischeck geeft een indicatie hoeveel meer eindkapitaal je zou kunnen bereiken door over te stappen naar een alternatieve productoplossing met lagere kosten. De compensatieregelingen voor bestaande beleggingsverzekeringen gaan in de meeste gevallen uit van ca 2,5% kosten per jaar over de opgebouwde waarde. Daarnaast worden er sterftetabellen uit 1990 gehanteerd voor eventuele overlijdensrisicopremies. De levensverwachting is de laatste 20 jaar behoorlijk gestegen. Het risico op overlijden is voor de verzekeraar dus afgenomen. Je kunt daarom zeggen: hoe recenter de tabel, hoe lager de overlijdensrisicopremie.

Ook is de concurrentie toegenomen en zijn er de laatste jaren goedkopere alternatieven op de markt gekomen. Sinds Independer in 2005 is gestart met het vergelijken van overlijdensrisicoverzekeringen zijn de premies bijna gehalveerd.

Het idee

De kern van de woekerpolischeck bestaat uit het rekenen met alternatieve, goedkopere beleggingsproducten waarmee een hoger kapitaal bereikt zou kunnen worden dan bij de huidige beleggingsverzekering. Er wordt gerekend met een identieke dekking bij overlijden en een identieke premiebetaling. Ook als de huidige verzekering juist een hoger verwacht eindresultaat heeft, wordt dat vanzelfsprekend ook getoond. Er wordt geen rekening gehouden met de premie voor eventuele aanvullende verzekeringsdekkingen zoals premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De uitkomst van de woekerpolischeck is daarom iets minder nauwkeurig als er een aanvullende dekking is meeverzekerd.

Om een berekening met de woekerpolischeck te maken is de polis van een beleggingsverzekering en een (recent) waardeoverzicht nodig.

Productvarianten

In de woekerpolischeck kun je berekeningen maken voor beleggingsverzekeringen voor:

  • aflossing van de hypotheek
  • sparen voor je pensioenaanvulling (lijfrente)
  • sparen voor de opbouw van vrij vermogen

De rekensystematiek is in essentie dezelfde. Bij producten die bedoeld zijn voor het aflossen van een hypotheek is bijna altijd een vast bedrag verzekerd dat wordt uitgekeerd bij overlijden. Bij lijfrentes en producten voor het vormen van vrij vermogen is dat doorgaans niet zo. In die gevallen wordt dan ook geen rekening gehouden met een overlijdensrisicodekking die elders afgesloten moet worden.

Veel aanbieders vermelden op hun polis overigens wel een overlijdensrisicodekking van 90% of 110% van de poliswaarde. Dit betekent dat de nabestaanden bij overlijden van een van de verzekerden iets minder of juist iets meer dan de opgebouwde waarde krijgen. Deze positieve of negatieve overlijdensrisicodekking is echter zo gering dat deze door de woerkerpolischeck wordt genegeerd. Wij rekenen dus, behalve bij hypotheekproducten, altijd met een overlijdensrisicodekking van 100% van de poliswaarde.

Hoe werkt het precies?

a) Het kapitaal van de huidige polis
De woekerpolischeck gaat in principe uit van de voorbeeldkapitalen (dat zijn de eindkapitalen die de verzekeraar opgeeft) en het daarbij behorende rendement. Alleen als je het voorbeeldkapitaal niet weet zal de woekerpolischeck daar een, vrij ruwe, schatting van maken. De woekerpolischeck rekent dan met een fictief bruto rendement van 6%. Daar trekken we de maximale kosten die verzekeraars volgens de compensatieregeling mogen rekenen vanaf.

Bij een hypotheekverzekering maakt de woekerpolischeck daarbij ook een schatting van de overlijdensrisicopremie die op de huidige polis wordt ingehouden. Deze premie wordt door de verzekeraar jaarlijks op het voor kapitaalopbouw beschikbare bedrag in mindering gebracht. Hiervoor werken we met de overlijdensrisicopremies, die zijn afgesproken binnen de compensatieregelingen (sterftetafel 1985 – 1990 met 16% kostenopslag). De exacte wijze van berekening is afgestemd met de deskundigen van verzekeraars.

b) Het kapitaal na overstappen
De woekerpolischeck rekent vervolgens door, op basis van de huidige waarde van de verzekering, wat het zou kunnen opleveren als je met dat bedrag overstapt naar een alternatieve productoplossing. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele afkoopkosten. Er wordt ook geen rekening gehouden met het rendement dat gemaakt wordt tussen het moment van de waardeopgave en het moment dat je daadwerkelijk gaat overstappen.

Als er een vaste overlijdensrisicodekking in de huidige polis zat, wordt met de online overlijdensrisicomodule van Independer een actuele premie voor dezelfde dekking vastgesteld. Deze module rekent met de scherpste premies in de markt. Hierbij berekenen we het gemiddelde van de top 3 premies in die situatie. Omdat het kapitaal in de resterende looptijd nog gaat stijgen wordt gerekend met een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Als het verzekerd kapitaal groter is dan het verwachte eindkapitaal tellen we er de premie voor een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvend verzekerd kapitaal bij op

Voor de berekening van het kapitaal op de einddatum wordt uitgegaan van hetzelfde bruto rendement dat is gebruikt bij het berekenen of schatten van het voorbeeld eindkapitaal van de huidige verzekering. Hierop wordt 0,5% aankoopkosten en 0,59% beheerkosten per jaar in mindering gebracht. Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten van de alternatieve producten die nu beschikbaar zijn bij banken en Brand New Day. Het verschil tussen de door de verzekeraar opgegeven voorbeeldkapitaal en de op deze manier berekende eindwaarde is de extra waarde die je zou kunnen krijgen bij overstappen.

De extra waarde wordt met een vrij grote bandbreedte weergegeven. Hiervoor is gekozen omdat de tool niet meer dan een indicatie geeft. Daarbij wordt naar beneden een grotere marge genomen dan naar boven.