Vergoeding hospice/terminale zorg 2023

Een hospice is een instelling waar ongeneeslijk zieken verzorgd worden in de laatste fase van hun leven en waar hun dierbaren steun kunnen krijgen. Het verblijf in een hospice wordt altijd vergoed: in sommige gevallen vanuit je zorgverzekering, en in sommige gevallen vanuit de WLZ.

Bas Knopperts Expert zorgverzekeringen
laatste update: 03 januari 2023
Gebruik gegevens van
Geboortedatum
15-01-1981
Postcode
1222 TE
Het lijkt erop dat je in België of Duitsland woont.
Mocht dat niet het geval zijn, pas dan je postcode aan.
Geslacht
Gezinsleden meeverzekeren?
Ben je student?
Gratis tandongevallen-verzekering

Vergoeding in het kort

 • Terminale zorg gaat over de zorg van de patiënt in de laatste drie maanden van het leven.
 • Verblijf je thuis, in een hospice of in een ziekenhuis? Dan wordt de zorg vergoed vanuit de basisverzekering. 
 • Bij een verblijf in een hospice, hangt de vergoeding af van het soort hospice. Als deze voldoet aan de wettelijke eisen voor zorginstellingen, krijg je naast de zorg ook het verblijf vergoed.
 • Soms rekent een hospice daggeld. Sommige verzekeraars vergoeden dit vanuit een aanvullende verzekering.

Hoe wordt palliatieve terminale zorg vergoed?

Je hoeft palliatieve zorg niet zelf te betalen. Het wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit je zorgverzekering. Hoe het wordt vergoed is afhankelijk van je situatie. Belangrijk hierbij is of je een indicatie voor Wlz-zorg hebt of niet. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Er bestaan in ieder geval twee situaties waarbij je vergoeding krijgt vanuit je zorgverzekering:

 • ​Je krijgt palliatieve zorg in het ziekenhuis (dus niet in een hospice of thuis)
 • Je hebt geen indicatie voor Wlz-zorg.

De zorg in een hospice wordt vergoed vanuit de basisverzekering.


​Eigen risico of eigen bijdrage?

Voor de zorg in een hospice betaal je geen eigen risico. Soms brengt een hospice een eigen bijdrage in rekening voor bijvoorbeeld eten, drinken, de wasserette, schoonmaak en ander dagelijks onderhoud. Als de patiënt andere wensen heeft, kan de eigen bijdrage nog hoger uitvallen. Je kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor de eigen bijdrage.

Scrol naar beneden op deze pagina voor een overzicht van alle verzekeraars.

De informatie op deze pagina is samengesteld met behulp van diverse bronnen en experts.

Vergoeding aanvullende verzekering

Een hospice kan daggeld vragen voor het eten en drinken dat verzorgd wordt. In sommige gevallen wordt dit (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering. De zorgverzekeraar kan bepaalde eisen stellen aan het hospice waarin je verblijft.

Meer informatie over hospice/terminale zorg

De vergoeding voor een hospice en palliatieve zorg is helaas niet gemakkelijk uit te leggen. Je krijgt namelijk te maken met verschillende wetten en regelingen. Om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken, leggen we deze graag aan je uit. 

Welke begrippen zijn handig om te kennen?

 • ZVW
 • Staat voor Zorgverzekeringswet. Dit is de wet die de verplichte basisverzekering voor iedereen regelt. De wet is gestart op 1 januari 2006 en heeft de Ziekenfondswet vervangen.


 • PGB
 • Staat voor Persoonsgebonden Budget. Dit is een budget waarmee mensen met een beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Je hoeft je dan niet te houden aan de contracten van je zorgverzekeraar, gemeente of zorgkantoor.


 • Zorg in natura
 • Bij zorg in natura kiest de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor naar welke zorgaanbieder je gaat. Je kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop je zorg krijgt.


 • Zorgprofiel VV
 • Staat voor Zorgprofiel Verpleging en Verzorging. Omdat niet iedereen dezelfde hoeveelheid en soort zorg nodig heeft bestaan er zorgprofielen. Zorgprofiel VV is daar één van.

 • WLZ
 • Staat voor Wet Langdurige Zorg. Deze wet is voor mensen die continue intensieve zorg nodig hebben.


 • WTZI
 • Staat voor Wet Toelating Zorginstellingen. Hierin staan de eisen waaraan zorginstellingen die zorg willen bieden op basis van de ZVW of de WLZ moeten voldoen.


 • MPT en VPT
 • Staat voor Modulair Pakket Thuis en Volledig Pakket Thuis. Dit zijn pakketten die je samen met je zorgaanbieder samenstelt. De pakketten bestaan uit verschillende soorten zorg uit de WLZ.


 • Kleinschalig wooninitiatief
 • Dit is een woonproject van jongeren of volwassenen met een beperking. Zij huren samen een woning en regelen zelf de nodige zorg en ondersteuning.

Palliatieve terminale zorg (PTZ) is zorg die erop gericht is iemand met een levensbedreigende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Zorg is pas palliatief als de levensverwachting minder dan drie maanden is. De behandelend arts stelt dit vast. 

Palliatieve zorg is er niet alleen voor de patiënt, maar ook familie en vrienden kunnen hulp en ondersteuning krijgen in deze vaak moeilijke periode.

Palliatieve zorg bestaat uit:

 • ​verzorging en verpleging
 • controle van de gezondheid
 • behandeling van pijn en andere klachten
 • hulp bij het oplossen van psychische en sociale problemen
 • aandacht voor zingeving en spiritualiteit
 • ondersteuning bij het afronden van het leven en het afscheid nemen

Palliatief terminale zorg in hospice of thuis

Terminale zorg hoeft niet altijd plaats te vinden in een hospice, maar kan ook bij de patiënt thuis. De keuze hierin wordt meestal gemaakt door de patiënt en zijn familieleden. Als de keuze valt op zorg thuis, is de behandelend arts verantwoordelijk voor de zorg en de mantelzorgers of vrijwilligers die eventueel nodig zijn als er geen professionele hulp is. 

Goed om te weten: de zorg blijft beschikbaar ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht. 

Op welke manier de patiënt zorg krijgt, hangt af van situatie en wens van de patiënt. Daarnaast wordt er ook gekeken of er al een WLZ-indicatie is. Over het algemeen zijn er drie manieren waarop iemand palliatieve zorg kan krijgen.

Drie manieren:

 1. Vanuit de ZVW
 2. Vanuit een tijdelijke WLZ subsidieregeling eerstelijnsverblijf
 3. Vanuit de WLZ

1- Palliatieve zorg vanuit de ZVW is voor:

 • patiënten die geen WLZ-indicatie hebben en die zorg in thuissituatie willen hebben;
 • patiënten die geen WLZ-indicatie hebben en die zorg in een hospice zonder WTZI-toelating willen hebben.

Als de behandelend arts van de patiënt vaststelt dat de geschatte levensverwachting minder is dan drie maanden, kijkt een wijkverpleegkundige naar de omvang van de palliatieve zorg en beschrijft dit in het zorgplan. Hoe lang de patiënt deze zorg krijgt, is afhankelijk van de afspraken die zorgverzekeraars met zorgaanbieders hebben gemaakt.normal". 

Deze zorg is ook mogelijk met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Ditmoet je wel zelf aanvragen.

2-Palliatieve zorg vanuit de tijdelijke WLZ-subsidieregeling eerstelijnsverblijf is voor

 • patiënten die zorg in een zorginstelling willen en die geen WLZ indicatie hebben;
 • patiënten die zorg in een zorginstelling willen en die wonen in een kleinschalig wooninitiatief.

In de Wet Langdurige Zorg (WLZ) staat dat je een subsidie kunt krijgen voor eerstelijnsverblijf in een zorginstelling als dat noodzakelijk is. Je kunt deze subsidie aanvragen bij het Centrum Indicatie Zorginstelling (CIZ). Zij bepalen ook of je hiervoor in aanmerking komt. De indicatie die je eventueel van het CIZ ontvangt, is drie jaar geldig. Patiënten met een indicatie van het CIZ kunnen naar een zorgaanbieder met een WTZI-toelating voor verblijf. 

Binnen de subsidieregeling eerstelijns verblijf is het niet mogelijk om zorg via een Persoons Gebonden Budget, Volledig Pakket Thuis of Modulair Pakket Thuis te ontvangen.

3- Palliatieve zorg vanuit de WLZ is voor

 • patiënten die al een WLZ-indicatie hebben en verblijven in een zorginstelling

Deze patiënten krijgen in de laatste periode van hun leven de noodzakelijke zorg op basis van het zorgprofiel dat ze al hadden. De zorg aan het eind van het leven is een onderdeel van de taken van de zorginstelling. Om deze zorg te krijgen moet de patiënt aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De patiënt heeft dringend behoefte aan intensieve 24-uurszorg die in het bestaande toegekende zorgprofiel niet mogelijk is.
 • De patiënt heeft last van zware pijn, verwardheid, benauwdheid en/of onrust en het is belangrijk dit te bestrijden.
 • Het gaat om complexe zorg. Er is inzet nodig van meerdere disciplines en het is belangrijk dat er continue zorg kan worden geboden.
 • patiënten die al een WLZ-indicatie hebben en niet in een WLZ-instelling wonen, maar thuis of in een kleinschalig wooninitiatief verblijven.

Het CIZ kan deze cliënten een zorgprofiel VV Beschermd verblijf met intensieve PTZ meegeven. Dit gebeurt op basis van een verklaring van de behandelend arts. Hiervoor hoeft niet te worden voldaan aan voorwaarden.

Beslisboom palliatieve zorg

Bovenstaande uitleg is best ingewikkeld. We kunnen ons goed voorstellen dat je nog twijfels hebt over welke palliatieve zorg je wilt of kunt krijgen. Via de beslisboom hieronder kun je hier achterkomen.

beslisboomn palliatieve zorg

Een hospice is een verpleeghuis voor ongeneeslijk zieke mensen die hun laatste levensfase niet thuis kunnen of willen doorbrengen. Dit wordt ook wel palliatieve zorg genoemd. Mensen die worden opgenomen in een hospice hebben een levensverwachting van ongeveer drie maanden. In een hospice wordt (palliatief) terminale zorg gegeven. Het belangrijkste doel van deze zorg is om de kwaliteit van leven te behouden. De bewoners van een hospice krijgen veel aandacht en dag en nacht zorg.

Er bestaan twee soorten hospices in Nederland: de hospices die met name door vrijwilligers worden gerund en hospices waar vooral professionals werken.De eerste variant wordt ook wel een bijna-thuis-huis genoemd. In deze instellingen wordt de verpleegkundige zorg verleend alsof de bewoner thuis woont: door de ziekenverzorgenden en wijkverpleegkundigen van de thuiszorg. De verantwoordelijkheid voor de medische zorg ligt dan bij de eigen huisarts van de patiënt.

In de andere soort hospices wordt de verpleegkundige zorg verleend door verpleegkundigen en verzorgenden die in dienst zijn bij het hospice. Vaak is hier dan ook een eigen arts in dienst.

Een voorwaarde van opname in een hospice is dat de patiënt een levensverwachting heeft van ongeveer drie maanden. Een reden voor opname in een hospice kan zijn om de mantelzorgers te ontlasten. Doordat ze de zorg kunnen overlaten aan professionals, kunnen ze zich focussen op het waardig afscheid nemen.

Terminale zorg is zorg in de eindfase van iemands leven. In de eindfase verwacht men dat het overlijden binnen 3 maanden plaatsvindt. Palliatieve zorg kan jaren duren en richt zich op een goede kwaliteit van leven. De palliatieve fase gaat in als iemand niet meer geneest.. Ook als het levenseinde in zicht komt door kwetsbaarheid, start de palliatieve fase. Het doel van palliatieve zorg is om de patiënt een zo lang en goed mogelijk leven te geven.

Met behulp van de Wmo regel je de benodigde ondersteuning voor thuis. Je vraagt dit aan bij jouw gemeente. Dit gaat om de hulp bij niet-medische zaken, zoals:

 • aanpassingen aan huis die nodig zijn voor jouw zorg;
 • hulpmiddelen die je nodig hebt om langer thuis te blijven wonen;
 • ondersteuning voor je naasten, bijvoorbeeld de mantelzorger;
 • hulp bij het huishouden.

Bekijk ook

Onderstaande vergoedingsoverzichten zijn misschien ook interessant:

a.s.r.

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Extra
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 26,75
Extra
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 26,75
Start
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 11,75
Start
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 11,75
Uitgebreid
75%, max. € 1.000,- p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 44,50
Uitgebreid
75%, max. € 1.000,- p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 44,50

Aevitae (EUCARE)

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
AV Young
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,75
Basic Pakket
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 6,31
Bril abonnement
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 4,95
Extra Pakket
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 26,39
Plus Pakket
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 14,82
Prettig
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 4,68

Anderzorg

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Buitenland & Tandongeval
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,94
Geen samenwerking
Extra
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 15,95
Geen samenwerking
Flex
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 6,75
Geen samenwerking
Fysiotherapie
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 7,50
Geen samenwerking

CZ

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
50 Plus
Hospice: 100%, max. € 30,- p. dag
Direct acceptatie
Vanaf € 16,95
Geen samenwerking
Basis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,10
Geen samenwerking
Gezinnen
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 59,00
Geen samenwerking
Jongeren
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 20,15
Geen samenwerking
Plus
Hospice: 100%, max. € 30,- p. dag
Direct acceptatie
Vanaf € 22,75
Geen samenwerking
Start
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,95
Geen samenwerking
Top
Hospice: 100%, max. € 30,- p. dag
Direct acceptatie
Vanaf € 43,25
Geen samenwerking

CZdirect

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend 1
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,25
Aanvullend 2
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,50
Aanvullend 3
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,25
Aanvullend 4
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 10,50
Aanvullend 5
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16,35

De Friesland

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
AV Budget
100%, max. € 30,- p. dag
Direct acceptatie
Vanaf € 7,95
Geen samenwerking
AV Doorstap
100%, max. € 30,- p. dag
Direct acceptatie
Vanaf € 10,75
Geen samenwerking
AV Extra
100%, max. € 30,- p. dag
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 24,95
Geen samenwerking
AV Instap
100%, max. € 30,- p. dag
Direct acceptatie
Vanaf € 1,95
Geen samenwerking
AV Opstap
100%, max. € 30,- p. dag
Direct acceptatie
Vanaf € 7,25
Geen samenwerking
AV Optimaal
100%, max. € 30,- p. dag
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 54,75
Geen samenwerking
AV Standaard
100%, max. € 30,- p. dag
Direct acceptatie
Vanaf € 15,50
Geen samenwerking

Ditzo

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Buitenland
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,50
Pearle & Eye Wish Bril en lenzen module
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 3,75
ZorgBasis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 3,50
ZorgBeter
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 11,95
ZorgBewust
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 6,95

DSW Zorgverzekeraar

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
AV Compact
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,75
Geen samenwerking
AV Standaard
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 24,50
Geen samenwerking
AV Student (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16,25
Geen samenwerking
AV Student (MBO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16,25
Geen samenwerking
AV Top
100%, max. € 23,- p. dag, max. 90 dagen
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 43,00
Geen samenwerking

FBTO

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Module Gezichtszorg & Orthodontie
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 15,25
Module Spieren & Gewrichten 200
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,95
Module Spieren & Gewrichten 350
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 9,95
Module Zorg & Herstel
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,25
Module Zorg in het Buitenland Europa
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,25
Module Zorg in het Buitenland Wereld
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,75

HEMA

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend 1
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,50
Geen samenwerking
Aanvullend 2
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 17,50
Geen samenwerking
Aanvullend 3
Geen dekking
Voor elke verzekerde die een Aanvullend 3 afsluit geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie.
Vanaf € 32,50
Geen samenwerking

Interpolis

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
MeerZeker
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 17,06
Geen samenwerking
ZonderMeer
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 6,18
Geen samenwerking
ZonderZorgen
hospice: 100%, max. € 40,- p. dag
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 34,06
Geen samenwerking
ZorgCompact Plus
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 9,95
Geen samenwerking

inTwente Zorgverzekeraar

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
AV Compact
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,75
Geen samenwerking
AV Standaard
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 24,50
Geen samenwerking
AV Student (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16,25
Geen samenwerking
AV Student (MBO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16,25
Geen samenwerking
AV Top
100%, max. € 23,- p. dag, max. 90 dagen
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 43,00
Geen samenwerking

IZA Zorgverzekeraar

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Classic Comfort
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Voor Classic Comfort geldt een wachttijd van 12 maanden voor gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten, kronen en bruggen
Vanaf € 61,50
Geen samenwerking
Extra Zorg 1
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Direct acceptatie
Vanaf € 19,25
Geen samenwerking
Extra Zorg 2
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Voor IZA Extra Zorg 2 geldt een wachttijd van 12 maanden voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 42,25
Geen samenwerking
Extra Zorg 3
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Voor IZA Extra Zorg 3 geldt een wachttijd van 12 maanden voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 52,00
Geen samenwerking
Extra Zorg Instap
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 7,00
Geen samenwerking

Jaaah

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Jaaah best
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,95
Jaaah beter
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 4,95
Jaaah op reis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 2,55

Just

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Just Live
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 3,00

Menzis

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16,00
Geen samenwerking
Extra Aanvullend
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 28,78
Geen samenwerking
ExtraVerzorgd 1
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 7,80
Geen samenwerking
ExtraVerzorgd 2
100%, max. € 35,- p.dag, max. € 3.200,- p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 22,50
Geen samenwerking
ExtraVerzorgd 3
100%, max. € 35,- p.dag, max. € 3.200,- p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 43,50
Geen samenwerking
JongerenVerzorgd
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 19,46
Geen samenwerking
SamenGezond
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 0,00
Geen samenwerking

Nationale-Nederlanden

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Compleet
100%, max. € 30,- p.dag, € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
Direct acceptatie
Vanaf € 47,00
Geen samenwerking
Extra
100%, max. € 30,- p.dag, € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
Direct acceptatie
Vanaf € 27,75
Geen samenwerking
Jij & Gemak
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 27,85
Geen samenwerking
Jij & Jonge kinderen
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 40,95
Geen samenwerking
Jij & Pubers
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 48,95
Geen samenwerking
Jij & Vitaal
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 39,95
Geen samenwerking
Start
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 14,15
Geen samenwerking
Zorg Basis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,40
Geen samenwerking
Zorg Zeker
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 3,60
Geen samenwerking
Zorg Zeker & Tand
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 15,95
Geen samenwerking
Zorg Zeker Plus
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,25
Geen samenwerking

OHRA

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 13,55
Geen samenwerking
Compact
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 6,25
Geen samenwerking
Extra Aanvullend
100%, max. € 500,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
Direct acceptatie
Vanaf € 25,25
Geen samenwerking
Fysio Meenemen
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,50
Geen samenwerking
Fysio Meenemen
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,00
Geen samenwerking
Sterk
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 7,99
Geen samenwerking
Uitgebreid
100%, max. € 1.000,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)
Direct acceptatie
Vanaf € 49,50
Geen samenwerking
Zorgverzekerd op Reis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,95
Geen samenwerking

ONVZ

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
OntzorgPlus
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 4,50
Vrije Keuze Benfit
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 22,75
Vrije Keuze Optifit
hospice: 100%, max. 3 maanden, max. € 25,- p. dag
Medische acceptatie
Vanaf € 47,75
Vrije Keuze Startfit
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,95
Vrije Keuze Topfit
hospice: 100%, max. 3 maanden, max. € 50,- p. dag
Medische acceptatie
Vanaf € 72,75
Wereldfit
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 3,75

Pro Life

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Extra Largepolis
Terminale zorg door vrijwilligers thuis: 100%, max. € 115,-; hospice: 100%, max. € 65,- p.dag
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 74,25
Geen samenwerking
Largepolis
Terminale zorg door vrijwilligers thuis: 100%, max. € 115,-; hospice: 100%, max. € 65,- p.dag
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 42,75
Geen samenwerking
Mediumpolis
Terminale zorg door vrijwilligers thuis: 100%, max. € 115,-; hospice: 100%, max. € 65,- p.dag
Direct acceptatie
Vanaf € 20,50
Geen samenwerking
Smallpolis
hospice: 100%, max. € 65,- p.dag
Direct acceptatie
Vanaf € 7,95
Geen samenwerking

Salland zorgverzekeringen

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Extra
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 9,00
Plus
hospice: 100%, max. € 35,- p. dag, max. 2 maanden p.jr.; nachtelijke thuiszorg: 100%, max. € 100,- p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 21,50
Start
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,85
Top
hospice: 100%, max. € 35,- p. dag, max. 2 maanden p.jr.; nachtelijke thuiszorg: 100%, max. € 200,- p.jr.
Direct acceptatie
Vanaf € 40,95

Stad Holland Zorgverzekeraar

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Compact AV
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,75
Geen samenwerking
Extra Uitgebreide AV
100%, max. € 23,- p. dag, max. 90 dagen
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 62,75
Geen samenwerking
Jongeren AV
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 12,00
Geen samenwerking
Standaard AV
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 24,50
Geen samenwerking
Uitgebreide AV
100%, max. € 23,- p. dag, max. 90 dagen
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 45,25
Geen samenwerking

Studenten Goed Verzekerd

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend 1 ster + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,95
Aanvullend 2 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 17,21
Aanvullend 3 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten))
hospice: 100%, max. € 40,- p. dag
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 38,25
Aanvullend 4 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten))
hospice: 100%, max. € 40,- p. dag
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 58,50
Basis Plus Module + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,69

UnitedConsumers (VGZ)

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
UC ZorgBasis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,00
Geen samenwerking
UC ZorgCombi
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 17,50
Geen samenwerking
UC ZorgStart
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 2,50
Geen samenwerking
ZorgBasis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,00
Geen samenwerking
ZorgZeker 1 (incl. Tand Ongevallen)
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Direct acceptatie
Vanaf € 8,73
Geen samenwerking
ZorgZeker 2 (incl. Tand Ongevallen)
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Direct acceptatie
Vanaf € 30,63
Geen samenwerking
ZorgZeker 3 (incl. Tand Ongevallen)
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Direct acceptatie
Vanaf € 49,81
Geen samenwerking

Univé

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend Best
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Direct acceptatie
Vanaf € 41,00
Geen samenwerking
Aanvullend Beter
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Direct acceptatie
Vanaf € 28,00
Geen samenwerking
Aanvullend Goed
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Direct acceptatie
Vanaf € 11,00
Geen samenwerking
Zorg Budget pakket
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 4,00
Geen samenwerking
Zorg Budget Plus pakket
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 15,00
Geen samenwerking

VGZ

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
VGZ Aanvullend Best
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Direct acceptatie
Vanaf € 43,15
VGZ Aanvullend Beter
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Direct acceptatie
Vanaf € 25,20
VGZ Aanvullend Goed
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Direct acceptatie
Vanaf € 12,35
VGZ Aanvullend Instap
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,95

VGZbewuzt

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
bewuzt actief
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 2,50
bewuzt fit
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,00
bewuzt gezond
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 17,50

VinkVink

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Buitenland & Tandongeval
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,94
Geen samenwerking
Bundel
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 6,75
Geen samenwerking

VvAA zorgverzekering

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
ontzorgplus
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 4,50
Geen samenwerking
Optimaal
hospice: 100%, max. 3 maanden, max. € 25,- p. dag
Medische acceptatie
Vanaf € 47,75
Geen samenwerking
Plus
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 22,75
Geen samenwerking
Start
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 8,95
Geen samenwerking
Student
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 13,25
Geen samenwerking
Top
hospice: 100%, max. 3 maanden, max. € 50,- p. dag
Medische acceptatie
Vanaf € 72,75
Geen samenwerking
zorg op reis
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 3,75
Geen samenwerking
zorgplan
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 20,00
Geen samenwerking

ZEKUR

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend ZEKUR Buitenland
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 4,50
Geen samenwerking
Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 14,95
Geen samenwerking
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
Hospicezorg: 100%, max. € 40,- p. dag
Direct acceptatie
Vanaf € 36,95
Geen samenwerking

ZieZo van Zilveren Kruis

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
ZieZo Aanvullend 1
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,75
ZieZo Werelddekking
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,25

Zilveren Kruis

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
Aanvullend 1 ster
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 7,95
Geen samenwerking
Aanvullend 2 sterren
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 20,25
Geen samenwerking
Aanvullend 3 sterren
hospice: 100%, max. € 40,- p. dag
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 38,25
Geen samenwerking
Aanvullend 4 sterren
hospice: 100%, max. € 40,- p. dag
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie
Vanaf € 58,50
Geen samenwerking
Basis Plus Module
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 2,25
Geen samenwerking

Zorg en Zekerheid

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
AV Basis
100%, max. € 35,- p. dag, max. € 1.050,- p.jr. (alleen in Nederland)
Direct acceptatie
Vanaf € 14,95
AV Basis (MBO (studenten))
100%, max. € 35,- p. dag, max. € 1.050,- p.jr. (alleen in Nederland)
Direct acceptatie
Vanaf € 14,95
AV Basis (HBO/WO (studenten))
100%, max. € 35,- p. dag, max. € 1.050,- p.jr. (alleen in Nederland)
Direct acceptatie
Vanaf € 14,95
AV Gemak
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 16,50
AV GeZZin
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 1.500,- p.jr. (alleen in Nederland)
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 57,95
AV GeZZin (HBO/WO (studenten))
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 1.500,- p.jr. (alleen in Nederland)
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 57,95
AV GeZZin (MBO (studenten))
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 1.500,- p.jr. (alleen in Nederland)
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 57,95
AV GeZZin Compact (MBO (studenten))
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 31,25
AV GeZZin Compact
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 31,25
AV GeZZin Compact (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 31,25
AV Plus (MBO (studenten))
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 1.500,- p.jr. (alleen in Nederland)
Direct acceptatie
Vanaf € 52,95
AV Plus (HBO/WO (studenten))
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 1.500,- p.jr. (alleen in Nederland)
Direct acceptatie
Vanaf € 52,95
AV Plus
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 1.500,- p.jr. (alleen in Nederland)
Direct acceptatie
Vanaf € 52,95
AV Standaard
100%, max. € 35,- p. dag, max. € 1.050,- p.jr. (alleen in Nederland)
Direct acceptatie
Vanaf € 22,50
AV Standaard (HBO/WO (studenten))
100%, max. € 35,- p. dag, max. € 1.050,- p.jr. (alleen in Nederland)
Direct acceptatie
Vanaf € 22,50
AV Standaard (MBO (studenten))
100%, max. € 35,- p. dag, max. € 1.050,- p.jr. (alleen in Nederland)
Direct acceptatie
Vanaf € 22,50
AV Sure (MBO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 21,25
AV Sure (HBO/WO (studenten))
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 21,25
AV Sure
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 21,25
AV Top
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 1.500,- p.jr. (alleen in Nederland)
Direct acceptatie
Vanaf € 47,25
AV Top (HBO/WO (studenten))
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 1.500,- p.jr. (alleen in Nederland)
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 47,25
AV Top (MBO (studenten))
100%, max. € 50,- p. dag, max. € 1.500,- p.jr. (alleen in Nederland)
Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 47,25
Module Buitenland
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 1,25

Zorgverzekeraar UMC

logo
Naam verzekering Dekking Goed om te weten Prijs per maand
UMC Extra Zorg 1
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Direct acceptatie
Vanaf € 12,21
Geen samenwerking
UMC Extra Zorg 2
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Voor UMC Extra Zorg 2 geldt een wachttijd van 12 maanden voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 31,10
Geen samenwerking
UMC Extra Zorg 3
hospice: 100%, max. € 40,- p.dag
Voor UMC Extra Zorg 3 geldt een wachttijd van 12 maanden voor orthodontie tot 18 jaar
Vanaf € 49,43
Geen samenwerking
UMC Extra Zorg Instap
Geen dekking
Direct acceptatie
Vanaf € 5,95
Geen samenwerking

Bronnen en expertise

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​

 • ​Zorginstituut Nederland
 • Zorgweb
 • Rijksoverheid
 • Regelhulp.nl
 • Het CAK

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Bas Knopperts. Hij is specialist op het gebied van zorgverzekeringen en een veelgevraagd expert in de media. Bijvoorbeeld bij Radio 1 en het AD

Disclaimer

Het gebruik van de informatie is volledig de verantwoordelijkheid van de lezer. Independer staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en effectiviteit. Bekijk voor meer informatie ook ons redactioneel beleid.

Awards

De zorgverzekering vergelijker van Independer heeft al verschillende prijzen en awards gewonnen, waaronder de WUA Award en de Shopping Award.

  

Independer gebruikt cookies

Independer gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website te verbeteren en je relevante advertenties te kunnen laten zien. De partijen waarmee we samenwerken kunnen dan zien dat je onze website hebt bezocht. Kies je voor weigeren, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie, ook over je instellingen aanpassen, vind je in ons cookiebeleid.